Javne Uprave - Seminarski Rad

February 4, 2019 | Author: jelenjek83 | Category: N/A
Share Embed Donate


Short Description

Javne Uprave - Seminarski Rad...

Description

Uvod

E-uprava (elektronska uprava, digitalna uprava, online uprava) odnosi se na upotrebu informacionih i komunikacionih tehnologija u razmeni informacija, pružanju servisa i poslovanju državnih organa i institucija sa fizičkim i pravnim licima, kao i među granama same uprave. Uvođenje Uvođe nje e-uprave e-uprave ima za cilj smanjenje smanjenje administrativnih administrativnih prepreka, prepreka, veću efikasnost i dostupnost javnih servisa kao i poboljšan kvalitet rada koji se odnosi na automatizaciju i optimizaciju servisa čiji su korisnici fizička ili pravna lica. Javne servise  je moguće organizovati u klastere (grupe), prema domenima delovanja državne uprave. Postoje četiri klastera: klaster priliva u budžet, klaster registracija, klaster povraćaja i klaster dozvola i dokumenata. Podela servisa prema tipovima korisnika i domenima delovanja državne uprave pruža mogućnosti mogućnosti za detaljniju detaljniju analizu stanja e-uprave. e-uprave. Evropska Evropska komisija, komisija, definisala definisala je četiri indikatora na osnovu kojih se ocenjuje stanje e-uprave, to su: sofisticiranost servisa,  potpuna online dostupnost servisa, orijentisanost servisa ka korisniku i nacionalni portal. Sofisticiranost javnih servisa definiše meru kvaliteta usluga dostupnih građanima ili  pravnim licima posredstvom Interneta. Kao osnovno merilo kvaliteta definisana je generalna lestvica sofisticiranosti, koja ilustruje različite nivoe sofisticiranosti javnih servisa, servisa, počevši od bazičnog bazičnog na kome se nude samo informacije informacije do maksimalnog maksimalnog nivoa koji označava potpunu elektronsku obradu podataka i proaktivno dostavljanje servisa korisnicima. Generalna Generalna lestvica sofisticiranosti sofisticiranosti ima sledeće sledeće nivoe: nivoe: nivo 1 - "informacij "informacija" a"  podrazumeva postojanje online informacija neophodnih za pokretanje procedure za korišće korišćenje nje javnog javnog servisa servisa,, nivo nivo 2 - "jedno "jednosme smerna rna intera interakci kcija" ja" pod podraz razume umeva va da je omogućeno preuzimanje formulara kako bi se pokrenula neelektronska procedura za korišće korišćenje nje servis servisa, a, dok nivo nivo 3-"dvo 3-"dvosme smerna rna intera interakci kcija" ja" dos dostiž tižuu servis servisii koji koji nud nudee angažovanje preko elektronskog formulara kako bi se započeo postupak za korišćenje datog servisa. Na većinu servisa primenljiv je i nivo 4-"transakcija" koji podrazumeva da  je servis u potpunosti dostupan korisnicima putem Interneta (uključujući donošenje odluka i isporuku). Nivo 5-"personalizacija" podrazumeva proaktivno dostavljanje servisa korisnicima, odnosno pomeranje inicijative za korišćenje servisa sa korisnika na pružaoce servisa. Postoji i nivo 0 koji se dodeljuje ukoliko ne postoje internet stranice institucija koje pružaju servis ili se postojeće stranice ne mogu klasifikovati pod nekim od ostalih nivoa. Drugi osnovni indikator, potpuna online dostupnost, predstavlja meru u kojoj internet tehnologije zamenjuju druge vidove komunikacije pri korišćenju javnih servisa euprave. Neki servis je potpuno online dostupan preko javne internet stranice ukoliko nije  potrebna niti jedna druga formalna procedura (lična ili pisana komunikacija) kako bi se koristio servis. Što bi značilo da na lestvici sofisticiranosti servis mora imati nivo sofisiticiranosti veći od tri. U suprotnom ne postoji potpuna online dostupnost za servis. Orijentisanost servisa ka korisnicima ocenjuje stanje e-uprave sa četiri aspekta: sigurnost ličnih podataka korisnika prilikom korišćenja servisa, udobnost korisnika, mogućnost višeka višekanal nalnog nog pristu pristupa pa servisu servisu i pristu pristupač pačnos nostt servis servisaa svim svim korisni korisnicim cimaa bez ličnih ličnih  privilegija.  Nacionalni portal je indikator koji treba da ukaze na to u kojoj meri postoji stepen integracije servisa i njihove konzistentnosti. Osnovna uloga nacionalnog portala u e-upra e-upravi vi je da korisn korisnici icima ma pruži pruži jedinst jedinstven venuu tačku tačku pristu pristupa pa javnim javnim servis servisima ima,, što  podrazumeva implementaciju sledećih karakteristika: sigurnost podataka, pristup

2  podacima, transakcije, pretraživanje i navigacija sadržaja, dinamički sadržaj,  personalizacija.

Servis: Izvodi iz matičnih knjiga: rodjenih, umrlih i venčanih

 Neizostavno je pomenuti da se korisnici e-uprave se mogu svrstati u sledeće kategorije: G- Government E-Employee B-Business C-Citizen

Javna uprava Zaposleni Poslovni partneri Građani

 Na sledećoj tabeli (Tabela 1.) su prikazane mogućnosti interaktivnih elektronskih servisa između različitih aktera i eUprave. Tabela 1.

Privreda Uprava Građani

Privreda

Uprava

Građani

B2G

G2B G2G G2C

C2G

U kontekstu zajedničkih funkcija uprave i ostalih funkcija koje se odnose na interno funkcionisanje svih nivoa uprave, neophodno je pokrenuti projekte koji informatizuju procese između različitih segmenata uprave ( G2G servisi - uprava sa upravom). G2G -servisi se implementiraju za povezivanje automatizovanih procesa između:  jedinica uprave različitih nivoa, jedinica uprave istih nivoa, jedinica uprave Bosne i Hercegovine i organa uprave stranih zemalja. G2B -servisi uključuju servise za provođenje javnih tendera i nabavki putem interneta, servise za poslovanje uprave sa bankama elektronskim putem, servise za dobijanje uputstava, informacija i zakonskih procedura za koje su privredni subjekti zainteresovani itd. Servisi B2G će omogućiti da privrednici obavljaju sve poslove sa državom elektronskim putem. Ovi servisi između ostalog uključuju: registraciju preduzeća,  plaćanje obaveza prema državi, prijavljivanje radnika, plaćanje obaveza prema radnicima, kontrolne mehanizme za sve navedene funkcije. Servisi C2G i G2C trebaju da omoguće građanima da preko interneta obave sve  poslove u vezi sa plaćanjem poreza, preuzimanjem ličnih dokumenata, prijavama rođenja i smrti, zakazivanjem vjenčanja, te dostupnost raznih servisnih informacija kao i učestvovanje u demokratskim procesima. U grupu servisa C2G i G2C potrebno je posebno uključiti identifikacioni menadžment (IM), odnosno praćenja stanja identifikacije građana elektronskim putem uvođenjem tzv. elektronske lične karte, odnosno „inteligentnih“ elektronskih kartica, te na principima sigurnosti i globalne međuoperativnosti. Servisi E – Uprave

3

E-Uprava je uprava koja prepoznaje mogućnosti i uticaj informacionih i komunikacionih tehnologija na upravljanje u uslovima digitalne ekonomije i koja ih maksimalno koristi da poboljša interne procese u cilju pružanja visokokvalitetnih usluga i uspostavljanja menadžmenta orijentisanog prema korisnicima(mogućnost za lokalnu upravu da stavi na raspolaganje informacije i servise  putem WEB -a, preko touch screen kioska, ili na osnovu interaktivnog prepoznavanja glasa. Ove usluge i servisi se stavljaju na raspolaganje građanima i poslovnim partnerima, a raspoloživi su 24 časa dnevno 365 dana godišnje). Radi se o sajtu opštine Čukarica (slka 1.), primer prvih elemenata korišćenja e – uprave kod nas, koji nudi neke osnovne usluge kao što su dobijanje izvoda iz knjige ronenih ili uverenja o državljanstvu. Na prvoj strani se vide osnovne informacije o taksama i načinu  preuzimanja traženih dokumenata. Procedura se odvija u tri koraka (Slika 2. Procedura dobijanja izvoda iz matične knjige rodjenih): • • •

Početak  Popunjavanje obrasca kraj

.

Slika 1. : : Online servis opštine Čukarica

Servisi E – Uprave

4

Slika 2. : Prvi korak u proceduri dobijanja izvoda iz matične knjige rodjenih, uslovi korišćenja elektronske usluge

Slika 3. : Drugi korak, popunjavanje elektronskog obrasca Servis izvodi iz matičnih knjiga ocenjuje se na osnovu mogućnosti korišćenja internet tehnologija u procesu dobijanja izvoda iz matičnih knjiga rođenih, venčanih ili umrlih. Pri analizi servisa korišćeni su podaci o opštinama i broju stanovnika preuzeti sa Web sajta Republičkog zavoda za statistiku, kao i spisak registrovanih internet stranica opština  preuzet sa državnog Web sajta e-uprava. Prema originalnoj metodologiji daje se  jedinstvena ocena servisa na nacionalnom nivou. Prema istraživanju Ministarstva za telekomunikacije i informatičko društvo 51% stanovnika nema pristup servisu, 7% ima uslugu nivoa 1, 3.8% ima uslugu nivoa 2 i 38.1% može da koristi ulugu na nivou 3.

Servisi E – Uprave

5

Javne Nabavke (G2B)

Servis javne nabavke podrazumeva standardnu proceduru tendera za javne nabavke. Uprava za javne nabavke kao pružalac servisa, ima Web sajt na kome  postoje informacije kao i obrasci za podnošenje dokumentacije za oglašavanje tendera.  Na slici 4. prikazana je naslovna stranica Web sajta servisa Javnih Nabavki (http://www.ujn.gov.rs/)

Slika 4. naslovna stranica Web sajta servisa Javnih Nabavki

Pored već standardnih opcija (Linkovi,Kontakt,Vesti...) uočavamo one koje su od najvećeg interesa za korisnike.A to su „Propisi“ „ Dokumenta“ i „Izveštaji“. Pod kategorijom „Propisi“ može se informisati o zakonu,podzakonskim aktima i  prethodnim propisima. Informisanje se svodi na preuzimanje „Zakona o javnim nabavkama“ (slika 5.) u Acrobat Reader PDF formatu ili MS Office Word formatu. Kod podzakonskih akata omogućeno je preuzimanje većeg broja pravilnika.Npr. Pravilnik o postupku javne nabavke male

Servisi E – Uprave

6 vrednosti,Pravilnik o postupku izdavanja sertifikata za službenike javnih nabavki...

Slika 5. Preuzimanje dokumenta - Zakona o javnim nabavkama

Kod opcije „Dokumenti“ dostupne su 3 opcije: „Modeli Dokumenata“ (slika 6.),“Mišljenja i objašnjenja“ i „Analitička dokumenata“ Kao i kod opcije „Propisi“ informisanje se kod „Dokumenata“ i njima pripadajućim podopcijama svodi na preuzimanje željene dokumentacije u PDF ili Word formatu. Kod analitičkih dokumenata,imamo mogućnost  preuzimanja dokumenata,iz kojih se informišemo o Novom zakonu o javnim nabavkama, Uvođenju službenika za javne nabavke kao jedna od ključnih novina zakonа, Unapređenje sistema  javnih nabavki u Srbiji kao odgovor na svetsku ekonomsku krizu, Strateški pravci reformi javnih nabavki u Srbiji (2007-2012) . Iz kategorije „Aktivnosti“ informišemo se o aktivnostima na kojima je Uprava Javnih  Nabavki trenutno angažovan.Neke od tih aktivnsti su: Jačanje javnih nabavki u Srbiji, Uspostav-ljanje i razvoj profesionalizma u sistemu javnih nabavki u Srbiji (slika 7.) Za svaku od tih aktivnosti,ponuđena su Slika 6. Dokumenti - podkategorije

Pod kategorijom „Izveštaji“,možemo  birati izmedju 3 tipa izveštaja i to: - Elektronski izveštaji - Izveštaji UJN - Međunarodni izveštaji Izveštaji UJN su sortirani po godinama i spremni za preuzimanje. Kako se ne bi sve svelo na puko preuz-imanje dokumentacije jedna od novina je u „Elektronskim izveštajima“ (slika 8.) Ponuđeno je preuzimanje softvera „Program za elektronsku evidenciju Slika 7. Aktivnosti UJN-a Javnih Nabavki“ i to u osnovnoj i prošir-enoj verziji, sa odgovarajućim upustvom u MS Office Word formatu.

Servisi E – Uprave

7

Slika 8. Preuzimanje programa za elektronsku evidenciju Rеgistraciјa prеduzеća (G2B)

Servis registracija novog preduzeća, je u nadležnosti Agencije za  privredne registre, na čijem Web sajtu (http://www.apr.gov.rs/) postoje informacije kao i obrasci za preuzimanje preko kojih je moguće ostvariti neelektronsku registraciju preduzeća. Naslovna stranica Agencije za privredne registe (slika 9.)

Slika 9. Izborom kategorije „O Agenciji“ (slika 10.) dolazimo do informacija o osnivanju same Agencije (vreme osnivanja,ciljevima...) ,kao i podatke o organizacionoj strukturi Agencije i načinima njenog upravljanja, članovima Upravnog Odbora,statusnim registrima koji su njenoj nadležnosti i izveštajima o njenom radu po godinama. Shodno tome,dolazimo do informacija da je Agencija za privredne registre (APR) osnovana je 2004. godine Zakonom o Agenciji za privredne registre.U okviru nadležnosti i ovlašćenja Slika 10. „O Agenciji“ Servisi E – Uprave

8 utvrđenih Zakonom i Statutom Agencije, poslovanjem Agencije upravlja: Upravni odbor od pet članova koje imenuje Vlada Republike Srbije i Direktor Agencije. Agencija vodi registre kao jedinstvene, centralizovane, javne, elektronske baze  podataka.Vođenje centralizovanih registara u jedinstvenoj instituciji kakva je Agencija za privredne registre - čija se nadležnost proteže na celoj teritoriji Republike Srbije, obezbeđuje ujednačenu praksu registracije - usaglašenu sa direktivama EU - kao i jedinstvene uslove za započinjanje poslovanja za sve učesnike u privrednom životu Srbije. Iz kategorije „Registri“ informišemo se o registrima koje vodi Agencija za privredne registre a koje čine:privredna društva,preduzetnici,finansijski izveštaji,založno pravo,javna glasila,turizam,stečajne mase,mere i podsticaji regionalnog razvoja... Za svaki registar izložene su manje-više slične informacije.Npr. registar   preduzetnika (slika 11.),O Registru,Upustva, Obrasci,Naknade,Rečnik   pojmova,Pitanja i odgovori i sl...

Slika 11. Registar preduzetnika

Sem već uobičajenih kategorija,“Kontakt“,“Korisni linkovi“,“Odnosi sa  javnošću“,“Arhiva“ sa ,za korisnike su uglavnom od najvećeg informativnog značaja opcije „Propisi“,gde je omogućeno preuzimanje i pregled zakona i uredbi. Kao i jedna od od interesantnijih „novina“ uočavamo pod kategorijom „Usluge“ (slika 4.) Izborom podkategorije „Elektronska prijava osnivanja preduzetnika“ dobijamo informacije o ostvarivanju mogućnosti podnošenja registracione  prijave osnivanja elektronskim putem (slika 12.) Iz podkategorija „SMS status predmeta“ i „Provera statusa predmeta“,korisnik je u mogućnosti da bilo SMS porukom (odgovarajućom  procedurom preko mobilnog tel.),proveri status prijave,kao i preko samog Web Slika 12. Usluge - Podkategorije sajta Agencije.

Servisi E – Uprave

9

Slika 13. Elektronska prijava osnivanja preduzetnika

Iz podkategorije „Elektronski podaci“ u okviru „Usluga“ Agencija za  privredne registre  pružila uslugu svojim korisnicima - dostavljanje elektronskih podataka o privrednim subjektima (slika 14.). Podaci koje Agencija pruža korisnicima su  podaci koji predstavljaju sastavni deo izvoda. Ovi podaci se preuzimaju u elektronskoj formi preko elektronskog servisa Agencije.

Slika 14. E lektronski podaci o privrednim subjektima

Servisi E – Uprave

10

Zaključak

Brze promene drustveno – ekonomskog sistema i sve veci zahtevi za transparentnošću, zahtevaju da organi uprave preispitaju i prilagode mehanizme svog delovanja koji ce osigurati da stvarno ponašanje uprave odgovara onome što od nje očekuju korisnici njenih usluga. Izuzetno je bitno stvarnje vizije moderne uprave na osnovi savremenih trendova, ali i naših vlastitih istorijskih i kulturnih speceifičnosti. Informacione tehnologije veoma brzo pronalaze svoje mesto u upravi. Mora se obezbediti skladištenje velike količine podataka, njihovo ažuriranje i pretraživanje. Kako svaki informacioni sistem može da prima, dostavlja ili razmenjuje podatke sa drugim informacionim sistemima, jer ima mnogostrane ulazne i izlazne veze to ga stavlja u specifičan položaj. Brzo ovladavanje informacijom postalo je imperativ, ali i mora modernog sveta i što više informacija proizvodimo to je veči značaj sigurnosti istih. Iskorišćavanje novih tehnologija ne znači samo automatizaciju rada javne uprave, već i njeno inoviranje. Ne postoji jedinstven način postizanja cilja. Sigurno je da postoji  potreba preinženjeringa javnih institucija za potrebe zaposlenih i gradjana. Moraju se otkloniti nedostaci koji postoje u efikasnoj upotrebi novih tehnologija, a to se može  postići uvođenjem nove organizacije koja bi povezivala menadžment i odlučivanje sa  planiranjem. Primena informaciono komunikacionih tehnologija u reformi javne uprave omogućava deljenje podataka i njihovu jednoobraznost i jedinstvenost, standardizaciju u radu, smanjenje papirologije, smanjenje redova čekanja, smanjenje troškova funkcionisanja  javne uprave u duđem periodu. Stanje e-uprave u Srbiji se mogu poboljšati dodavanjem novih informacija i obrazaca na  postojeće sajtove, ali za bilo koji značajniji napredak e-uprave neophodna je implementacija back-office aplikacija koje će obezbediti servise za korisnike, realizaciju registara, integraciju informacija iz baza podataka i interoperabilnost aplikacija koje nude servise. E-uprava je oblast kojoj se poslednjih par godina poklanja velika pažnja i za koju se tek  očekuje se velika ekspanzija. Svest o organizovanom prilagođavanju državne uprave informatičkom društvu u Srbiji je probuđena sa zakašnjenjem u odnosu na zemlje Evrope ali se, sledeći primere dobre prakse koji su zabeleženi u pojedinim zemljama, može dostići cilj savremene e-uprave.

Servisi E – Uprave

11

Literatura

1) Internet: http://www.euprava.gov.rs 2) Internet: http://www.mup.gov.rs 3) Internet: http://www.nsz.sr.gov.rs 4) Dr Mladen Radivojević: Nove tehnologije u reformi javne uprave, Banja Luka, 2005 5) Nataša Marković, Leonid Stoimenov, Oliver Vojinović, Ivan Milentijević: E –  Uprava u Srbiji, Beograd, 2008

Servisi E – Uprave

View more...

Comments

Copyright ©2017 KUPDF Inc.
SUPPORT KUPDF SKY 캐슬.E20.190201.720p-NEXT | United Kingdom | Hgel der blutigen Stiefel (aka Zwei hau\'n auf den Putz)