Model Penilaian Autentik Bimtek

February 4, 2019 | Author: Taufik Rahman | Category: N/A
Share Embed Donate


Short Description

gogo...

Description

CONTOH MODEL

PENILAIAN PENIL AIAN PESER PESERT TA DIDI enilaian Autentik Kur-Ma 20

genda         

LATAR BEL BELAKANG AKANG LANDASAN HUKUM  TUJUAN PRINSIP-PRINSIP PRINSIP-PR INSIP PENILAIAN PENIL AIAN PENILAIAN AUTENTIK  MEKANISME DAN PROSEDUR  TEKNIK DAN DAN INSTRUMEN PENILAIAN PENGOLAHAN NILAI LAPOR LAP ORAN AN CAP CAPAIAN AIAN KOMPETENS OMPETENSII

genda         

LATAR BEL BELAKANG AKANG LANDASAN HUKUM  TUJUAN PRINSIP-PRINSIP PRINSIP-PR INSIP PENILAIAN PENIL AIAN PENILAIAN AUTENTIK  MEKANISME DAN PROSEDUR  TEKNIK DAN DAN INSTRUMEN PENILAIAN PENGOLAHAN NILAI LAPOR LAP ORAN AN CAP CAPAIAN AIAN KOMPETENS OMPETENSII

Penilaian Autentik • Penilaian autentik

adala! "uatu #enilaian $ela%ar &ang 'eru%uk #ada "itua"i atau kntek" dunia n&ata*+ Penilaian &ang di'ulai dari IN P,T-PRSES-,T P,T+ "erta TIDAK .AN/A MEN,NAKAN TES T,LIS DAN TES LISAN SAA+ &aitu PENILAIAN &ang 'e'erlukan $er$agai 'aa' #endekatan untuk 'e'ea!kan 'a"ala! &ang 'e'$erikan ke'ungkinan $a!a "atu 'a"ala! $i"a 'e'#un&ai le$i! dari "atu 'aa' #e'ea!an4dengan 'enggunakan $er'aa'-'aa' $er'aa'-'aa' teknik #enilaian5Dala' "uatu #r"e" #e'$ela%aran+ #enilaian tentik 'engukur+ 'e'nitr dan 'enilai "e'ua a"#ek !a"il $ela%ar (&ang teraku# dala' d'ain kgniti6+ a6ekti6+ dan #"ik'tr)+ $aik &ang ta'#ak "e$agai !a"il ak!ir dari "uatu #r"e" #e'$ela%aran+ 'au#un $eru#a #eru$a!an dan #erke'$angan akti7ita"+ dan #erle!an

PENILAIAN A,TENTIK  Penilaian otentik adalah enilaian !an" #en"ha$%&kan &i&'a %nt%k #en%n(%kkan en"etah%an )knowledge*+ &ika )afective*+ kete$a#ilan )skills* dan ke#a#%ann!a )ability * dala# &it%a&i !an" n!ata ,real life situations )Poha#+ ../0 Bookha$t+ 122*3

 Te& !an" Otentik S%at% TES dikatakan A%tentik+ (ika4 3 #en&!a$atkan ke#a#%an #ene$akan en"etah%an 13 kontek&,&it%a&i n!ata )$eal 'o$ld &it%ation* 53 kontek& &e&%ai kehid%an &i&'a 63 ada in7o$#a&i,data !an" 8%k% 9a"i &i&'a %nt%k #ene$akan en"etah%ann!a

PENILAIAN A,TENTIK  3 Dilak%kan &e8a$a ko#$ehen&i7 %nt%k #enilai #%lai da$i #a&%kan )input *+ $o&e&+ dan kel%a$an )output * e#9ela(a$an3 13 Te$ad% den"an e#9ela(a$an3 53 Menilai ke&iaan+ $o&e&+ dan ha&il 9ela(a$ e&e$ta didik &e8a$a %t%h3 63 Meli%ti $anah &ika+ kete$a#ilan+ dan en"etah%an3 /3 Rele:an den"an endekatan il#iah )scientic approach* dala# e#9ela(a$an3 ;3 Men8e$#inkan #a&alah d%nia n!ata3 NT. R,8RIK PENILAIAN SIKAP SANT,N KRITERIA

SKR

INDIKATR

Sangat 8aik (S8)

6

Selal% &ant%n dala# 9e$&ika dan 9e$t%t%$ kata keada "%$% dan te#an  S%dah kon&i&ten

8aik (8)

5

Se$in" &ant%n dala# 9e$&ika dan 9e$t%t%$ kata keada "%$% dan te#an  M%lai kon&i&ten

>uku# (>)

1

Kadan"-kadan" &ant%n dala# 9e$&ika dan 9e$t%t%$ kata keada "%$% dan te#an  Bel%# kon&i&ten

Kurang (K)Tidak e$nah &ant%n dala# 9e$&ika dan 9e$t%t%$ kata keada "%$% dan te#an  Tidak

 J%$nal Penilaian Sika N 

Na'a

Santun

Pera&a Diri SB B C K  

SB  A#inah 1 Ba#9an" 5 3 Kete$an"an K$ite$ia SB 4 San"at Baik B4 Baik C%k% K%$an"

B

C

K

 

>NT. [email protected] >EK PENILAIAN DIRI N

PERN/ATAANPe#9ela(a$an &e(a$ah #en!enan"kan 9a"i &a!a Sa!a #en!ele&aikan t%"a&t%"a& &e&%ai den"an 'akt% !an" telah ditent%kan Sa!a tidak e$nah #en!ontek ada 'akt% %lan"an dan %(ian Sa!a 9e$#inat 9eke$(a di 9idan" ke%$9akalaan d 9

1

5 6 /

/A

TIDA K 

>NT. [email protected] >EK PENILAIAN ANTAR PESERTA DIDIK 

N

PERN/ATAAN

 1

Ma% #ene$i#a endaat te#an Me#ak&a te#an %nt%k #ene$i#a endaatn!a Me#9e$i &ol%&i te$hada endaat !an" 9e$tentan"an Daat 9eke$(a &a#a den"an te#an !an" 9e$9eda &tat%& &o&ial+ &%k%+ dan a"a#a d&t

5 6

/

/  TID A AK 

85 PENILAIAN KMPETENSI PENETA.,AN

3Penilaian ko#eten&i #engeta!uan dilak%kan #elal%i te& t%li&+ te& li&an+ dan en%"a&an3 13In&t$%#en te& 9e$%a &ee$an"kat 9%ti$ &oal3 Soal te& t%li& !an" &e$in" di"%nakan di SMA adalah 9ent%k ilihan "anda dan %$aian3 53Unt%k te& li&an e$l% di&iakan da7ta$ e$tan!aan !an" di&a#aikan &e8a$a lan"&%n" dala# 9ent%k tan!a (a'a93 63In&t$%#en en%"a&an 9e$%a t%"a& PR ata% $o!ek !an" daat dike$(akan &e8a$a indi:id%al ata% kelo#ok &e&%ai ka$akte$i&tik t%"a&3 /3In&t$%#en enilaian ha$%& #e#en%hi kaidah &%9&tan&i )#ate$i*+ kon&t$%k&i+ dan 9aha&a3

>NT. SAL PILI.AN ANDA

>NT. SAL ,RAIAN

PENILAIAN KMPETENSI ketera'#ilan dilak%kan 3 >5 Penilaian ko#eten&i #elal%i en"a#atan kine$(a !an" #e#inta e&e$ta KETERAMPILAN didik #ende#on&t$a&ikan ko#eten&i te$tent%+ #elal%i te& $aktik+ #r&ek + ata% enilaian #rt6li5 13 In&t$%#en enilaian kete$a#ilan 9e$%a da7ta$ 8ek )check list * ata% &kala enilaian )rating scale* di&e$tai $%9$ik 53 Te& $aktik #en%nt%t e&e$ta didik #elak%kan kete$a#ilan 9e$%a akti:ita& !an" &e&%ai den"an t%nt%tan ko#eten&i3 63 P$o!ek adalah t%"a& !an" #eli%ti ke"iatan e$an8an"an+ elak&anaan+ dan elao$an !an" ha$%& di&ele&aikan dala# 'akt% te$tent%3 /3 Penilaian o$to7olio dilak%kan den"an 8a$a #enilai

>NT. R,8RIK KETERAMPILAN 8ER8I>ARA KRITERIA Kelan8a$an )#uency * Pen"%8aan ) pronunciation* Intona&i )$ntonation) Pilihan kata )%iction)

SKOR

INDIKATOR

5

Lan8a$

1

K%$an" lan8a$Tidak lan8a$

5

Baik

1

K%$an" 9aikTidak 9aik

5

Se&%ai

1

K%$an" &e&%aiTidak &e&%ai

5

Teat

1

K%$an" teatTidak teat

 J%$nal Penilaian Ket$a#ilan Be$9i8a$a N

Na'aA#inah

1

Ba#9an"

Akhir  5 Nilai 3

=

Total Skor 

 x4 Skor Maksimal

Kete$an"an K$ite$ia 3 Kelan8a$an 13 Pen"%8aan 53 Intona&i 63 Pilihan kata

Kriteria 

1

5

6

Tt al Sk r

1

5

5

1

2

Nilai Ak!ir

5+55

>NT. PEDMAN PENSKRAN PR/EK 

>NT. T,AS PRT@LI - 8ILI Ruang lingku# 3 Ka$!a o$to7olio !an" dik%#%lkan adalah &el%$%h ha&il lao$an $aktik%# 9iolo"i kela& @ &e#e&te$ 3 13 Setia lao$an ha&il $aktik%# dik%#%lkan &ela#9at-la#9atn!a &at% #in""% &etelah e&e$ta didik #elak&anakan $aktik%#3 53 Penilaian ka$!a o$to7olio te$ilih dilak&anakan &at% #in""% &e9el%# Ulan"an Akhi$ Se#e&te$ 3 U$aian t%"a& o$to7olio4 3 B%atlah lao$an $aktik%# Biolo"i %nt%k &el%$%h ke"iatan $aktik%# &ela#a &e#e&te$ 3 13 Lao$an $aktik%# #eli%ti4 e$&iaan+ elak&anaan+ dan ha&il $aktik3 53 Di&k%&ikan den"an "%$% %nt%k #e#ilih 5 )ti"a* ka$!a,lao$an $aktik%##% !an" te$9aik %nt%k

R,8RIK PENILAIAN PRT@LI PRAKTIK,M 8ILI KRITERIA SKO R Pe$&iaan

Pelak&ana an

Ha&il

Lao$an

INDIKATOR

5

Pe#ilihan alat dan 9ahan teat

1

Pe#ilihan alat ata% 9ahan teatPe#ilihan alat dan 9ahan tidak teat

5

Lan"kah ke$( e$(a dan 'ak 'akt% elak&anaan teat

1

Lan"kah ke$ ke$((a ata% 'a 'akt% elak&anaan te teatLan"kah ke ke$(a dan 'akt% elak&anaan tidakteat

5

Data ak%$at dan &i#%lan teat

1

Data ak%$at ata% &i#%lan teatData tidak ak%$at dan &i#%lan tidak tea eat

5

Ta#ilan #ena$ik dan 9aha&a &e&%ai kaidah

1

Ta# a#ilan lan #ena$ ena$iik ata% ta% 9aha 9aha& &a &e& &e&%ai %ai kaid aidahTa#ilan ti tidak #en #ena a$ik da dan 9a 9aha&a ti tidak

PENLA.AN NILAI

PREDIKAT PREDIKA T = NILAI KMPETE MPETENSI NSI NILAI KMPETENSI PREDIKA T

PENETA. ,AN ,A N

KETERAMPI LAN

SIKAP

A

6322

6322

A-

53;<

53;<

SB )San"at Baik*

B

5355

5355

B

5322

5322

B-

13;<

13;<

C

1355

1355

C

1322

1322

C-

3;<

3;<

D

355

355

B )Baik*

C )C%k%*

K   Pe$#endik9%d No3?A )K%$an"* tah%n 125

KET,NTASAN 8ELAAR •Pe&e$ta

didik din!atakan &%dah t%nta& 9ela(a$ %nt%k KD ada KI-5 dan KI-6 aa9ila ha&il te& 7o$#ati7 #en8aai nilai  13;;3

•Ket%nta&an

&eo$an" e&e$ta didik %nt%k KD ada KI- dan KI-1 dilak%kan den"an #e#e$hatikan a&ek &ika ada KI- dan KI-1 %nt%k &el%$%h #ataela(a$an+ !akni (ika $o=l &ika e&e$ta didik &e8a$a %#%# 9e$ada ada kate"o$i 9aik )B* #en%$%t &tanda$ !an" ditetakan3

IMPLIKASI DARI KET,NTASAN •KD

ada KI-5 dan KI-64 di9e$ikan $e#edial indi:id%al &e&%ai den"an ke9%t%han keada e&e$ta didik !an" #e#e$oleh nilai  13;;0 •KD ada KI-5 dan KI-64 diadakan $e#edial kla&ikal &e&%ai den"an ke9%t%han aa9ila  K) N 

NAM AGilan "

PD

PT

,R

R NIL

K, A

532 2

13; 13; < <

13?6

B

8 S

532 2

Keterangan OBS 4 Re$ata ha&il o9&e$:a&i 0 PD 4 Penilaian Di$i 0 PT 4 Penilaian Anta$te#an0  JURN 4 J%$nal 0 KUAL 4 K%ali=ka&i,P$edikat0

DESK 

Men%n(%kkan &ika  (%(%$ dan 9e$tan""%n"(a'a9 dala# #en"e$(akan t%"a&3 Na#%n e$l% ditin"katkan keed%lian dan ke$(a &a#a te$hada te#an

PRAN >APAIAN KMPETENSI PESERTA DIDI (RAPR) >APAIAN KMPETENSI MATA PELAARAN KEL3 AJIB )A* 

Pend5 Aga'a = 8udi Pekerti

PENETA. ,AN

KETERAMPI LAN

SIKAP

NIL

PRED

NIL

PRED

MAPE L

ANTARMAPEL

6322

A

53;<

A-

SB

5355

B

5322

B

SB

Pe&e$ta didik #en%n(%kkan ke&%n""%hann!a dala# #ene$akan &ika &ant%n+  (%(%$ dan ke$(a&a#a+ na#%n e$l% ditin"katkan la"i &ika ed%li te$hada

Na#a "%$%4 D$&3 ah#i

1

PPKn Na#a "%$%4 D$a3 it!

5

8a!a"a Indne"ia Na#a "%$%4 D$&3

13;<

B-

13;<

B-

B

6

Mate'atika

5355

B

5322

B

B

Na#a "%$%4 D$&3

PRAN >APAIAN KMPETENSI PESERTA DIDI (RAPR)  EKSTRA K,IK,LER

KEIATAN /AN DILAK,KAN

3P$a(a M%da Me#%a&kan3 Akti7 dala# e$ke#ahan i$aka$!a Ka$ana )P$a#%ka* dan Rai#%na 8a9an" Jaka$ta Selatan 13 Palan" Me$ah Re#a(a )PMR*

San"at #e#%a&kan3 Men"ik%ti 9e$9a"ai lo#9a PMR3 Akti7 dala# ke"iatan 9%lan dana PMI dan #e#9ant% ko$9an 9an(i$ di dae$ah Pondok Ka$!a

DESKRIP SI MATA PELAARAN

KMPETEN SI

>ATATAN

KELOMPOK A4 AJIB /3 Se(a$ah Indone&ia

Pen"etah%a Baik+ &%dah #en"%a&ai &el%$%h n ko#eten&i+ te$%-ta#a &an"at 9aik dala# #en"anali&i& 9e$9a"ai teo$i tentan" $o&e& #a&%k dan 9e$ke#9an"n!a a"a#a dan ke9%da!aan I&la# di Indone&ia3 Kete$a#il S%dah te$a#il dala# #en!a(ikan in7o$#a&i an #en"enai kete$kaitan anta$a kon&e 9e$iki$ k$onolo"i& )diak$onik * + &ink$onik+ $%an"+ dan 'akt% dala# &e(a$ah3 Te$a#il dala# #en"olah in7o$#a&i #en"enai $o&e& #a&%k dan 9e$ke#-9an"n!a ke$a(aan I&la# den"an #ene$akan 8a$a 9e$iki$ k$onolo"i&+ dan #en!a(ikann!a dala# 9ent%k t%li&an3 Na#%n #a&ih e$l% 9an!ak 9e$latih dala# #en!a(ikan ke&i#%lan3

>ATATAN PRESTASI /AN PERNA. DI>APAI N PRESTASI /AN PERNA. DI>APAI  Mendaat #edali e$ak dala# Oli#iade Sain Na&ional )OSN* SMP tin"kat Na&ional tah%n 123 1 inali& dala# a(an" en8a$ian 9akat !an" di&elen""akan oleh &e9%ah tele:i&i &'a&ta tah%n 1213 5 Me$aih (%a$a II )ti#* lo#9a halan" $intan" PMR tin"kat $o:in&i DKI Jaka$ta tah%n 125

MDEL RAPRT (@INAL SD4MI)

MDEL RAPRT (@INAL SMP4MT")

View more...

Comments

Copyright ©2017 KUPDF Inc.
SUPPORT KUPDF Under the Dome (17) | The Endless 2017 1080p BluRay h264 AAC-RARBG | Watch movie